Su ve Sağlık

İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri ve Kimyasal Bileşenler

Su: Her gün Ne Kadar İçmelisiniz?

İçme suyundaki inorganik kimyasalların büyük bir kısmı, İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri, doğal olarak meydana gelir. Bu kimyasallar, suyun kaya ve toprakla etkileşimi sonucu, jeolojik ortamın, iklim koşullarının etkisi altında elde edilir. Ancak, içme suyunun kimyasal bileşimi üzerinde sanayi faaliyetleri, yerleşim alanları, tarım uygulamaları ve su arıtma ile dağıtım süreçlerinden kaynaklanan kirleticilerin de önemli bir etkisi bulunmaktadır. Su kaynağının kalitesine göre, suyun arıtılması, pıhtılaştırılması, pH’ının ayarlanması ve/veya korozyonu önleme işlemleri için çeşitli kimyasalların suya eklenmesi gerekebilir. Ayrıca, suyun dezenfekte edilmesi için klorlama veya iyodlama işlemleri uygulanabilir ve diş çürüğünü önlemek amacıyla florür eklenmesi yaygın bir uygulamadır.

Suyun kimyasal bileşimindeki çözünmüş metaller, genellikle su arıtma tesislerinde ve sıhhi tesisat malzemelerinde kullanılan metal bileşenlerden kaynaklanır. Bu metallerin sızması, özellikle suyun pH’ı ve sertliği doğru şekilde ayarlanmadığında meydana gelebilir. Çözünmüş metallerin başlıca kaynakları şunlardır:

 • Bakır (Cu), genellikle bakır veya pirinç tesisat sistemlerinden;
 • Demir (Fe), dökme demir, çelik ve galvanizli tesisat sistemlerinden;
 • Çinko (Zn), çinko ile galvanize edilmiş borulardan;
 • Nikel (Ni), krom nikel paslanmaz çelik tesisat sistemlerinden;
 • Kurşun (Pb), kalay kurşun alaşımlarından veya kurşun lehimden;
 • Kadmiyum (Cd), çinko ile galvanize edilmiş borulardaki safsızlıklardan veya kadmiyum içeren lehimlerden kaynaklanır.

Son yıllarda, çocuklarda demir eksikliğinin önlenmesi ve belirli popülasyonlarda iyot eksikliğinin giderilmesi amacıyla içme suyunun zenginleştirilmesi gibi uygulamalar da gündeme gelmiştir. Bu tür uygulamalar, suyun besin değerini artırma ve halk sağlığını destekleme potansiyeline sahiptir.

Bu bağlamda, içme suyunun temel besin maddeleri ve kimyasal bileşenleri üzerine yapılan çalışmalar, suyun sadece hayatın sürdürülmesi için değil, aynı zamanda genel sağlık ve beslenme durumu için de önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, içme suyunun kalitesi ve bileşimi, halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Su arıtma ve dağıtım süreçlerinin, suyun besin değerini koruyacak ve olası sağlık risklerini minimize edecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Beslenme Gereksinimleri ve Önerilerine Genel Bakış

Birçok ülke ve uluslararası organizasyondan uzmanlar, beslenme gereksinimleri ve önerilerini tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yapılan “İnsan Beslenmesi ve Sağlığındaki İz Elementler” konulu Uzman Danışmanlık toplantısına göre, bir besin ögesinin gereksinimi, “belirlenen bir kullanım verimliliğinde, bireyde belirlenen beslenme düzeyini sürdürebilecek en düşük sürekli besin alımı” olarak tanımlanır. Bazal gereksinim, “besin ögesinin yetersizliğine bağlı patolojik olarak önemli ve klinik olarak tespit edilebilir işlev bozukluğu belirtilerini önlemek için gereken alım” anlamına gelir. Ancak, bazal gereksinim, vücutta besin maddesi rezervlerinin sürdürülmesi gereksinimlerini veya emilim ve tutulumun maksimum kapasitede işlememesi gereken miktarı hesaba katmaz. Bu nedenle, doku depolama veya diğer rezervleri sürdürmek için bu ek gereksinimleri karşılamak üzere bazal gereksinimi karşılayan miktar, normatif gereksinimi oluşturur.

Besin ögesi yetersizliğinin tanımlandığı kriter, bireylerin yaşam evresine göre farklılık gösterebilir. Öte yandan, besin ögesi yetersizliğini tanımlamak için kullanılan kriterlerin bilinmesi, farklı kanıtların kaynaklarından elde edilen gereksinimlerin entegre edilmesi ve/veya karşılaştırılması için önemlidir.

Besin gereksinimlerini tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır ve her birinin belirli güçlü ve zayıf yönleri vardır. Metabolik denge çalışmaları, faktöriyel modelleme, tüketim/yeniden yükleme çalışmaları ve/veya epidemiyolojik kanıtlar kullanılarak besin gereksinimleri hesaplanabilir. Ancak, bireyler alınan besin düzeyine göre emilim ve/veya kayıpları değiştirerek uyum sağlayabilirler, bu da dengeli çalışmaları ve faktöriyel analiz hesaplamalarını yanıltıcı hale getirebilir.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’nin Tıp Enstitüsü (IOM), Tahmini Ortalama Gereksinim (EAR), Önerilen Diyet Alımı (RDA), Yeterli Alım (AI) ve Kabul Edilebilir Üst Alım Düzeyi (UL) dahil olmak üzere diyet referans alımlarını geliştirmiştir. Bu değerler, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketilen diyetlere benzer bir diyetteki gıdalardan sağlanacak besin maddesi miktarını temsil eder. EAR, belirli bir cinsiyet ve yaş grubundaki sağlıklı bireylerin %50’sinin gereksinimini karşılamak için tahmin edilen günlük besin alımıdır. RDA, belirli bir cinsiyet ve yaş grubundaki sağlıklı kişilerin nüfusunun %97,5’inin besin gereksinimini karşılamak için yeterli olan ortalama günlük alım düzeyidir.

FAO/WHO, bireylerin ya da aşırı alımların riski düşük kalacak şekilde nüfusun ortalama alımlarının güvenli seviyelerini belirlemiştir. Avrupa Komisyonu’nun Bilimsel Gıda Komitesi, Metabolik Bütünlüğü korumak için neredeyse tüm bireylerin altında kalacağı alımı tanımlayan En Düşük Eşik Alımını (LTI) ve neredeyse tüm sağlıklı kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak Nüfus Referans Alımını (PRI) tanımlamıştır.

Beslenme gereksinimleri ve önerileri, besin eksikliği ve fazlalığının sonuçlarını önleyerek optimal sağlığı teşvik etmek için verilir. Ancak, bazı besinler için yaş aralıkları, cinsiyet ve fizyolojik durumlar arasındaki beslenme ihtiyaçlarını bilimsel olarak destekleyecek sınırlı bilgi bulunmaktadır.

Sağlık ve Beslenme İçin Gerekli Olan Önemli Besin Mineralleri ve Elektrolitler Formun Üstü – İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri

Beslenme ve sağlık açısından hayati öneme sahip olan önemli diyet mineralleri ve elektrolitler arasında Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Potasyum (K), Klorür (Cl), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Krom (Cr), İyot (I), Kobalt (Co), Molibden (Mo) ve Selenyum (Se) bulunmaktadır. Genellikle fark edilmese de, içme suyu bu elementlerden bazılarını sağlayabilmektedir. İkinci bir grup element ise F (florür), diş çürüklerinin önlenmesinde önemli olmak üzere, B (bor), Mn (mangan), Ni (nikel), Si (silisyum) ve Va (vanadyum) gibi, yeni bilgilere dayanarak insanlar için gerekli olabilecek bazı sağlık yararları sağlamaktadır. Üçüncü grup ise potansiyel olarak toksik elementleri içermekte olup, bu grup Pb (kurşun), Cd (kadmiyum), Hg (cıva), As (arsenik), Al (alüminyum), Li (lityum) ve Sn (kalay) gibi elementlerden oluşmaktadır.

Seçilen iz elementler ve elektrolitlerin toplam diyet alımına suyun katkısı %1 ile %20 arasında değişmektedir. İçme suyunun, gıda tarafından sağlanan miktarla kıyaslandığında alımın en büyük oranını oluşturduğu mikrobesinler kalsiyum ve magnezyumdur. Bu elementler için su, gereken günlük toplam alımın %20’sine kadarını sağlayabilir. Diğer elementlerin çoğu için içme suyu, toplam alımın %5’inden daha azını sağlar. Ancak, belirli coğrafi bölgelerde (örneğin, derin su kuyuları, volkanik akıntılardan geçen su, çöl kaynakları) florür ve arsenikin yüksek katkısı bir istisna olabilir.

Temel elementlerin alımının esas olarak gıdalarla karşılandığı varsayılmaktadır; bu nedenle, içme suyunda minimum arzu edilen düzeyler gerekli olarak kabul edilmemektedir. Ancak, hayvansal gıdaların tüketiminin düşük olduğu popülasyonlarda Fe, Zn ve Cu alımı yetersiz veya gerekenden daha düşük olabilir ve bu durumda yeterlilik, gıdaların ve suyun metal kontaminasyonuna bağlı olabilir. Bazı epidemiyolojik kanıtlar, su sertliğinin insan sağlığı için yararlı etkileri olduğunu öne sürmektedir. Geniş epidemiyolojik kanıtlar, vaka kontrol çalışmaları tarafından desteklenmekte olup, içme suyu sertliği ile kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıklar arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak, mevcut bilgiler ilişkinin nedensel olduğu sonucuna varmak için yetersizdir.,

Mineraller ve elektrolitler için Önerilen Günlük Alım (RDA) değerleri nasıl belirlenir ve bu değerler nelerdir?

Demir, çinko, bakır, iyot, kalsiyum, fosfor, magnezyum, florür, sodyum, potasyum ve klor için RDA değerlerinin nasıl kurulduğunu inceleyip analiz edeceğiz. Yeterli bilimsel bilgi bulunmadığında, RDA’ların yerine Yeterli Alım (AI) değerleri verilir. 0-6 ay arası bebekler için AI’lar, sıklıkla anne sütüyle beslenen bebeklerin besin alımı baz alınarak belirlenir; 7-12 aylık bebekler için ise insan sütünden alınan ortalama alım ve ek gıdalardan sağlanan ek alım kullanılır. Gebelik sırasında gereksinimlerin belirlenmesi genellikle, fetüs ve gebeliğin diğer ürünleri tarafından gereken element miktarının ve bu yaşam döneminde meydana gelen vücut değişiklikleri (örn. kan hacminin genişlemesi) için gereken miktarın tahminini içerir. Laktasyon için gereksinimler, insan sütünde günlük kaybedilen besin maddesi miktarının yerine konulmasını içerir. Demir, çinko, bakır, iyot, kalsiyum, fosfor, magnezyum, florür, sodyum, potasyum ve klor için diyet referans alımları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu standartları 1’den 9’a kadar olan tablolarda özetlenmiştir (Tabloya bu makalenin altındaki kaynak linklerinden ulaşabilirsiniz).

Demir

Demirin Vücut İşlevleri ve Eksikliğinin Etkileri

Demir, vücutta birçok temel işlevi yerine getiren hayati bir mineraldir. Oksijen taşınması, oksidatif fosforilasyon, nörotransmitter metabolizması ve DNA sentezi gibi süreçlerde demirin önemi büyüktür. Demir eksikliği, dünyanın en yaygın beslenme bozukluklarından biri olup, özellikle bebekler, çocuklar ve hamile kadınlar arasında kansızlığın (anemi) başlıca nedenidir.

Demirin Önemi ve İşlevleri

 • Oksijen Taşınması: Hemoglobin ve miyoglobin moleküllerinde bulunan demir, akciğerlerden dokulara oksijen taşınmasında kritik bir rol oynar.
 • Enerji Üretimi: Oksidatif fosforilasyon sürecinde demir, hücrelerin enerji üretmesi için gereklidir.
 • Metabolizma ve Detoksifikasyon: Demir, çeşitli enzim sistemlerinin bir parçası olarak, metabolizma ve zararlı maddelerin detoksifikasyonunda görev alır.
 • Hücre Büyümesi ve Çoğalması: DNA sentezi ve hücre bölünmesi demir gerektiren süreçlerdendir, bu nedenle vücut gelişimi için elzemdir.

Demir Eksikliğinin Etkileri

Demir eksikliği, yalnızca kansızlıkla sınırlı kalmayıp, birçok sistemi etkileyerek geniş kapsamlı sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Kansızlık: Demir eksikliği anemisi, yeterli hemoglobin üretilmemesi sonucu ortaya çıkar, bu da oksijen taşınmasının azalmasına ve yorgunluk, solukluk gibi belirtilere neden olur.
 • Zihinsel ve Motor Gelişimde Bozulma: Çocuklarda demir eksikliği, zihinsel ve motor gelişim geriliğine, öğrenme güçlüklerine ve davranış değişikliklerine yol açabilir.
 • Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkiler: Demir eksikliği, hücre aracılı bağışıklığın ve nötrofillerin mikroorganizmaları öldürme yeteneğinin azalmasına sebep olabilir.
 • Duyusal Fonksiyonlar: İşitme ve görme duyuları üzerindeki olumsuz etkiler, sinir iletiminde gecikmeler şeklinde kendini gösterebilir.
 • Fiziksel Performans: Demir eksikliği, fiziksel kapasitenin azalması ve hızlı yorulma gibi sorunlara neden olur.

Demir İhtiyacının Karşılanması ve Biyoyararlanım

Demir ihtiyacı, faktöriyel modelleme yoluyla hesaplanır ve demir kayıpları, büyüme, gebelik ve emzirme dönemlerindeki artışlar dikkate alınır. Demirin biyoyararlanımı, diyetin bileşimiyle yakından ilgilidir. Heme olmayan demirin emilimi, diyetin diğer bileşenleri tarafından engellenirken, heme demiri daha iyi emilir ve diyetle ilişkili faktörlerden daha az etkilenir.

Uluslararası kuruluşlar ve sağlık otoriteleri, farklı demografik gruplar için demir gereksinimlerini ve biyoyararlanım oranlarını tahmin etmek üzere rehberler yayınlamışlardır. Bu tahminler, demir eksikliğinin önlenmesi ve halk sağlığının iyileştirilmesi amacıyla diyet önerileri ve gıda fortifikasyonu stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılır.

Demir eksikliğinin yaygınlığı ve etkileri göz önünde bulundurulduğunda, demir alımı ve biyoyararlanımının artırılması, özellikle risk altındaki gruplar arasında önemli bir halk sağlığı önceliğidir. Gıda fortifikasyonu, dengeli bir diyet ve gerekirse demir takviyeleri, demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavi edilmesinde etkili yöntemler arasındadır.

Çinko

Çinkonun Vücuttaki Rolü ve Eksikliğinin Etkileri

Çinko, vücudun normal işleyişi için hayati öneme sahip olan temel bir eser elementtir. 300’den fazla enzimin katalitik aktivitesine katkıda bulunur, proteinlerin ve hücre zarlarının yapısal bütünlüğünü sağlar, hormon reseptörlerinin bağlanmasını düzenler ve gen ifadesinde önemli roller oynar. Çinko ayrıca büyüme, gelişim, DNA sentezi, bağışıklık sistemi fonksiyonları ve duyusal işlevler için gereklidir.

Çinkonun Vücuttaki Önemi

 • Enzim Aktivitesi: Çinko, birçok önemli biyokimyasal süreçte katalizör görevi görür.
 • Hücresel Bütünlük: Hücre zarları ve proteinlerin yapısal bütünlüğü için gereklidir.
 • Gen İfadesi: DNA’nın okunması ve protein sentezinde kritik rol oynar.
 • Büyüme ve Gelişim: Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için elzemdir.

Çinko Eksikliğinin Etkileri

Çinko eksikliği, küresel olarak yaygın bir beslenme sorunudur ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık problemlerine yol açabilir:

 • Büyüme Geriliği: Çocuklarda fiziksel büyümenin yavaşlaması en belirgin belirtilerden biridir.
 • Gecikmiş Cinsel ve İskelet Olgunlaşması: Ergenlik döneminde gelişimde gecikmelere sebep olabilir.
 • Bağışıklık Sistemi Fonksiyonlarında Bozulma: Enfeksiyonlara karşı direncin azalması ve sık hastalanma.
 • Duyusal Fonksiyonlarda Bozulma: Tat alma bozuklukları ve yara iyileşmesinde gecikme.
 • Psikolojik ve Davranışsal Etkiler: İştahsızlık, davranış değişiklikleri ve öğrenme güçlükleri.

Çinko Gereksinimleri ve Biyoyararlanım

Çinko gereksinimleri, faktöriyel analiz yoluyla belirlenir ve vücuttaki çinko dengesi, diyetin çinko içeriği ve biyoyararlanımı ile yakından ilişkilidir. Çinko emilimi, diyetin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çinkonun emilimini engelleyen veya artıran bileşenlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 • Düşük, Orta ve Yüksek Biyoyararlanım: Diyetlerin çinko biyoyararlanımı, içerdikleri çinko miktarı ve emilim oranlarına göre sınıflandırılır.
 • Yaş ve Cinsiyet Grupları için Öneriler: Uluslararası kuruluşlar, çeşitli yaş ve cinsiyet grupları için çinko gereksinimlerini belirlemiştir.

Çinko eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi, dengeli bir diyet, gerekirse çinko takviyeleri ve çinko açısından zenginleştirilmiş gıdaların tüketilmesi yoluyla sağlanabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çinko eksikliğinin yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, çinko alımının artırılması, çocuklarda büyüme geriliği ve bağışıklık sistemi zayıflıklarının önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bakır

Bakırın Vücuttaki Önemi ve Eksikliğinin Etkileri

Bakır, vücuttaki birçok temel işlev için gereklidir ve bir dizi enzimin yapısal ve katalitik bileşenlerinde önemli bir role sahiptir. Bu eser element, bebeklerin büyümesi, bağışıklık sistemi savunmaları, kemik sağlığı, kan hücrelerinin olgunlaşması, demir taşınması ve beyin gelişimi gibi kritik süreçlerde yer alır. Bakır eksikliği, bir dizi sağlık sorununa yol açabilir ve özellikle çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Bakırın Vücuttaki İşlevleri

 • Enzim Aktivitesi: Bakır, vücuttaki birçok enzimin aktivitesi için gereklidir ve oksidasyon-reduksiyon tepkimelerinde kritik bir rol oynar.
 • Demir Taşınması: Bakır, demirin emilimini ve kullanımını etkiler, böylece hemoglobin sentezi ve oksijen taşınmasına katkıda bulunur.
 • Sinir Sistemi ve Beyin Gelişimi: Bakır, sinir sistemi sağlığı ve beyin fonksiyonlarının korunmasında önemlidir.
 • Bağışıklık Sistemi: Bakır, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
 • Kemik Sağlığı: Kemiklerin güçlenmesi ve sağlıklı kalması için bakıra ihtiyaç vardır.

Bakır Eksikliğinin Etkileri

Bakır eksikliği, genellikle yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkar ve aşağıdaki sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Anemi ve Nötropeni: Bakır eksikliği, kan hücrelerinin üretimini ve fonksiyonunu bozarak kansızlığa ve beyaz kan hücre sayısının azalmasına neden olabilir.
 • Kemik Anormallikleri: Osteoporoz, kırıklar ve diğer kemik sorunları, bakır eksikliğinin olası sonuçlarıdır.
 • Sinir Sistemi ve Gelişim Sorunları: Bakır eksikliği, sinir sistemi hasarı, gelişim geriliği ve öğrenme güçlükleri gibi sorunlara yol açabilir.
 • Artan Enfeksiyon Riski: Bakır, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir; eksikliği, enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına neden olabilir.
 • Menkes Hastalığı: Genetik bir bakır eksikliği durumu olan Menkes hastalığı, ciddi gelişim bozukluklarına ve erken yaşta ölüme yol açabilir.

Bakır Gereksinimleri ve Değerlendirme

Bakır gereksinimleri, yaşa, cinsiyete ve sağlık durumuna bağlı olarak değişir ve beslenme yoluyla yeterli miktarda alınması önemlidir. Bebekler, çocuklar, ergenler ve yetişkinler için bakır alımı, çeşitli laboratuvar göstergeleri ve sağlık sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir. Eksikliğin önlenmesi, dengeli ve çeşitli bir diyet ile sağlanabilir; gerekirse bakır takviyeleri doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.

Düşük doğum ağırlığı ve yetersiz beslenme, bakır eksikliği riskini artıran faktörler arasındadır. Dolayısıyla, özellikle risk altındaki bireylerde bakır durumunun düzenli olarak değerlendirilmesi ve yeterli bakır alımının sağlanması, genel sağlığın korunması için önemlidir.

İyot

İyotun Vücuttaki Önemi ve Eksikliğinin Etkileri

İyot, insan sağlığı için elzem bir mikrobesin olup, özellikle tiroid hormonlarının sentezinde kritik bir role sahiptir. Tiroid hormonları, vücudun metabolizma hızını, hücre büyümesi ve farklılaşmasını düzenler ve genel hücre metabolizması için gerekli olan işlevleri yerine getirir. İyot eksikliği, tiroid hormon üretiminin azalmasına ve tiroid bezinin anormal büyümesine yol açar, bu durum da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İyotun Vücuttaki İşlevleri

 • Tiroid Hormonu Sentezi: İyot, tiroid hormonlarının (T3 ve T4) yapısında yer alır ve bu hormonlar metabolizma, büyüme ve gelişim süreçlerini düzenler.
 • Metabolizma: Tiroid hormonları, vücuttaki metabolizma hızını etkileyerek enerji kullanımını düzenler.
 • Gelişim: Tiroid hormonları, özellikle fetal ve çocukluk dönemlerinde beyin gelişimi için gereklidir.

İyot Eksikliğinin Etkileri

İyot eksikliği, küresel bir halk sağlığı sorunu olup, aşağıdaki sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Guatr: Tiroid bezinin anormal büyümesi ve bu bezde nodüllerin oluşumu.
 • Hipotiroidizm: Tiroid hormonlarının yetersiz üretilmesi sonucu metabolizmanın yavaşlaması, yorgunluk ve kilo alımı gibi belirtiler.
 • Zihinsel Gerilik ve Gelişim Bozuklukları: Özellikle hamilelik ve erken çocukluk dönemlerinde iyot eksikliği, zihinsel gerilik ve öğrenme güçlükleri riskini artırır.
 • Üreme Sorunları: İyot eksikliği, üreme fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir.

İyot Eksikliğinin Önlenmesi

İyot eksikliğinin önlenmesi için alınan en etkili önlem, sofra tuzunun iyot ile zenginleştirilmesidir. Dünya çapında pek çok ülkede uygulanan bu yöntem, iyot eksikliği hastalıklarının yaygınlığını önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, iyotlu tuz programlarına erişimi olmayan veya yeterli iyot alamayan topluluklar hala mevcuttur. Bu nedenle, iyot eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik küresel çabalar devam etmektedir.

İyot ihtiyacının belirlenmesi, tiroid hormonlarının normal seviyelerde üretilebilmesi için gerekli olan iyot miktarını tahmin etmek amacıyla yapılan dengeli çalışmalar ve tiroidal iyot birikimi ölçümleri ile gerçekleştirilir. Gebelik ve emzirme gibi özel durumlar, artan iyot ihtiyacını beraberinde getirir ve bu dönemlerde iyot takviyesi gerekebilir.

İyot eksikliğinin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle, uygun iyot alımının sağlanması, özellikle risk altındaki gruplar arasında, gelişim bozukluklarını ve zihinsel geriliği önlemek için hayati öneme sahiptir.

Kalsiyum

Kalsiyumun Vücuttaki Rolü ve Eksikliğinin Etkileri

Kalsiyum, insan vücudunda en bol bulunan mineral olup, temel yapısal ve fonksiyonel roller üstlenir. Vücut ağırlığının yaklaşık %1.5 – %2.0’ini oluşturan bu mineralin, bir yetişkinin toplam vücut içeriği ortalama 1,2 kilogramdır. Kalsiyumun büyük bir kısmı (%99) iskelette depolanırken, geri kalan %1’lik kısmı hücreler arası ve hücre içi sıvılarda, aynı zamanda hücre zarlarında bulunur.

Kalsiyumun İşlevleri

 • Kemik ve Diş Sağlığı: Kalsiyum, iskelet ve dişlerin ana yapı taşıdır, kemik sağlığı ve yoğunluğu için hayati öneme sahiptir.
 • Kas Kasılması ve Gevşemesi: Normal kalp ritmi dahil olmak üzere, kasların kasılması ve gevşemesi süreçlerinde kritik bir role sahiptir.
 • Sinir İletimi: Sinir hücreleri arasındaki iletişimde önemli bir faktördür.
 • Kan Pıhtılaşması: Kan pıhtılaşma sürecinde temel bir rol oynar.
 • Hormon ve Enzim Fonksiyonları: Çok sayıda enzimin aktivitesi ve hormonal yanıtlar üzerinde düzenleyici etkilere sahiptir.

Kalsiyum Eksikliğinin Etkileri

Kalsiyum eksikliği, kemiklerde mineral içeriğinin ve kütlesinin azalmasına neden olur, bu da kemiklerin zayıflamasına ve kırık riskinin artmasına yol açar. Uzun vadede kalsiyum eksikliği, aşağıdaki sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Osteoporoz: Kemik yoğunluğunun ve kuvvetinin azalması, kemiklerin kolayca kırılmasına neden olabilir.
 • Rikets ve Osteomalazi: Çocuklarda ve yetişkinlerde kemiklerin yumuşaması ve şekil bozuklukları.
 • Hipokalsemi: Kan kalsiyum seviyesinin düşük olması, kas spazmları ve huzursuzluğa neden olabilir.

Kalsiyum Gereksinimleri

Kalsiyum ihtiyacı yaşam evresine, cinsiyete ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Uluslararası kuruluşlar (IOM, FAO/WHO) ve Avrupa Komisyonu’nun Gıda Bilimsel Komitesi gibi otoriteler, kalsiyum alımı için önerilen miktarları belirlemiştir. Bu öneriler, denge çalışmaları, kemik mineral birikimi, kalsiyumun vücuttaki etkileri ve klinik deney sonuçlarına dayanır. Gelişmekte olan ülkelerdeki düşük tuz ve protein alımı göz önünde bulundurularak, bu bölgeler için önerilen kalsiyum alım miktarları genellikle daha düşüktür.

Kalsiyum eksikliğinin önlenmesi, dengeli bir diyet ve gerektiğinde takviyeler ile sağlanabilir. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve kalsiyumla zenginleştirilmiş gıdalar, iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Kalsiyumun yeterli alımı, kemik sağlığını korumak ve eksikliğe bağlı sağlık sorunlarını önlemek için önemlidir.

Fosfor

Fosforun Vücuttaki Önemi ve Eksikliğinin Etkileri

Fosfor, insan vücudunun önemli bir bileşeni olup, temel biyolojik süreçlerde kritik roller oynar. Bu mineral, özellikle kemiklerin ve dişlerin yapısal integriteleri için elzemdir ve enerji metabolismi, hücre yapısı ve asit-baz dengesinin sürdürülmesinde önemli bir rol üstlenir.

Fosforun Vücuttaki İşlevleri

 • Kemik ve Diş Sağlığı: Fosfor, kalsiyumla birlikte kemik ve dişlerin ana yapı taşlarından biridir ve sağlam bir iskelet yapısının korunmasına yardımcı olur.
 • Enerji Metabolizması: ATP (adenozin trifosfat) ve diğer enerji taşıyıcı moleküllerin yapısında bulunan fosfor, hücrelerin enerji üretmesi ve kullanması için temel bir elementtir.
 • Hücre Yapısı: Fosfor, hücre zarlarının temel bileşenlerinden olan fosfolipitlerin yapısında yer alır.
 • Enzim ve Hormon Aktivitesi: Çok sayıda enzim ve hormonun aktivasyonunda fosforilasyon yoluyla rol oynar.
 • Asit-Baz Dengesi: Vücuttaki asit-baz dengesinin korunmasına katkıda bulunur.

Fosfor Eksikliğinin Etkileri

Fosfor eksikliği nadiren görülse de, belirli durumlar altında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Kemik Kütlesi Kaybı: Fosfor eksikliği, kemiklerin zayıflamasına ve kırılma riskinin artmasına neden olabilir.
 • Kas Güçsüzlüğü: Yetersiz fosfor alımı, kas gücünde azalmaya ve halsizliğe yol açabilir.
 • Ağrı: Kemiklerde ve kaslarda ağrıya neden olabilir.
 • Genel Halsizlik: Enerji metabolismindeki rolü nedeniyle, fosfor eksikliği genel bir yorgunluk hissine neden olabilir.

Fosfor Gereksinimleri

Fosfor gereksinimleri, yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Çocuklar ve gençler için ihtiyaçlar, vücut büyümesi ve yumuşak dokulardaki fosfor birikimi dikkate alınarak hesaplanır. Yetişkinlerde fosfor ihtiyacı, serum anorganik fosfor seviyesi ve diyet alımı arasındaki ilişkiye dayanarak belirlenir. Avrupa Komisyonu Bilimsel Gıda Komitesi gibi otoriteler, fosfor gereksinimlerini tahmin etmek için kalsiyum alımına orantılı olarak molar bazda fosfor alımlarını önermektedir.

Dengeli bir diyet, genellikle yeterli fosfor sağlar; ancak, prematüre bebekler veya uzun süreli alüminyum hidroksit içeren antiasitler kullanan bireyler gibi belirli gruplarda eksiklik riski artabilir. Bu durumlar, fosfor takviyesi veya diyet müdahalesi gerektirebilir.

Magnezyum

Magnezyumun Vücuttaki Önemi ve Eksikliğinin Etkileri

Magnezyum, insan vücudunda hayati roller oynayan esansiyel bir mineraldir. Bu element, vücut içerisinde bol miktarda bulunan ikinci hücre içi katyon olup, yetişkin bir bireyin vücut içeriği ortalama 20-28 gram arasındadır. Magnezyumun büyük bir kısmı (%60-65) iskelette depolanırken, çok küçük bir kısmı (%1) ekstrasellüler sıvıda bulunur.

Magnezyumun İşlevleri

 • Enzim Aktivitesi: Magnezyum, 300’den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak görev alır. Karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit metabolizmasında kritik roller üstlenir.
 • İskeletin Mineralizasyonu: Kemiklerin sağlığı ve gelişimi için gereklidir.
 • Hücre Geçirgenliği ve Nöromüsküler Uyarılabilirlik: Hücre zarının işlevselliği ve kasların düzgün çalışması için önemlidir.

Magnezyum Eksikliğinin Etkileri

Magnezyum eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve genellikle artmış nöromüsküler uyarılabilirlik, hipertansiyon, tip II diyabet riskinde artış ve kalp damar hastalıkları ile ilişkilendirilir:

 • Nöromüsküler Uyarılabilirlik: Magnezyum eksikliği, kas zayıflığı, titreme ve kas spazmları gibi sorunlara neden olabilir.
 • Potasyum Böbrek Atılımı: Magnezyum eksikliği, potasyum kaybını artırarak elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.
 • Hipertansiyon ve Tip II Diyabet: Düşük magnezyum seviyeleri, bu kronik hastalıkların gelişim riskini artırabilir.
 • Kalp Damar Hastalıkları: Magnezyum alımının düşük olması, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Magnezyum Gereksinimleri ve Tavsiyeler

Magnezyum gereksinimleri, denge çalışmaları, serum magnezyum seviyeleri, kas potasyum içeriğiyle yapılan çalışmalar ve diyetle ilgili müdahale çalışmalarına dayanarak belirlenir. Avrupa Komisyonu’nun Bilimsel Gıda Komitesi ve FAO/WHO gibi otoriteler, magnezyumun günlük alım miktarı için önerilerde bulunmuştur. Özellikle, 1-3 yaş arası çocuklar için 65 mg, 4-10 yaş arası için 110 mg, ergenler ve yetişkinler için ise 350 mg’lık üst sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırlar, gıdalarda ve içme suyunda bulunan magnezyum için uygundur; magnezyumun gıdalardan alınması durumunda herhangi bir toksik etki göstermediği kabul edilir.

Magnezyumun yeterli alımı, dengeli bir diyetle sağlanabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, fındık ve tohumlar gibi gıdalar zengin magnezyum kaynaklarıdır. Magnezyum eksikliği riskinin yüksek olduğu bireyler için diyet müdahaleleri veya magnezyum takviyeleri önerilebilir.

Florür

Florür ve Sağlık Üzerine Etkileri

Florür, insan sağlığı için “temel” bir element olarak kabul edilmesi konusunda kesin bir kanıt olmamakla birlikte, diş sağlığını korumada önemli faydalara sahiptir. Florür, diş minesinin asitlere karşı direncini artırarak diş çürüklerinin önlenmesinde etkili bir rol oynar. Diş çürüğü, diş minesinde bakterilerin ürettiği asitler nedeniyle oluşan erozyonlardır ve florür, bu asit saldırılarına karşı mineyi güçlendirerek koruma sağlar.

Florürün Diş Sağlığına Faydaları

 • Mine Güçlendirme: Florür, diş minesini daha dirençli hale getirerek, asitlerin neden olduğu erozyon riskini azaltır.
 • Diş Çürüklerinin Önlenmesi: Florür, diş çürüklerine neden olan bakterilerin asit üretme kapasitesini azaltarak çürük oluşumunu önler.
 • Remineralizasyon: Zaten zarar görmüş diş minesinin onarılmasına yardımcı olarak, çürüklerin ilerlemesini yavaşlatır veya durdurabilir.

Florür Alımı ve Öneriler

Florürün yararları göz önünde bulundurulduğunda, sağlık otoriteleri diş çürüklerini önlemek için florür alımını desteklemektedir. Ancak, florür alımının dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir çünkü aşırı alım, florozis gibi istenmeyen sağlık etkilerine yol açabilir:

 • Florozis: Aşırı florür alımı, özellikle çocuklarda dişlerin gelişim aşamasında iken, diş minesinde lekelenmelere ve yüzey düzensizliklerine neden olabilir.

Günümüzde florür, içme suyu florlanması, florürlü diş macunları, ağız bakım suları ve bazı gıdalar aracılığıyla elde edilebilir. İçme suyu florlanması, toplum sağlığı önlemi olarak, diş çürüğü prevalansını azaltmada etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak, florür alımının bireysel ihtiyaçlara ve mevcut florür kaynaklarına göre dengelenmesi önemlidir.

Florür Alımına İlişkin Öneriler

Florür alımı için kesin bir “Adequate Intake” (AI) miktarı belirlenmemiştir, çünkü gereksinimleri hesaplamak için yeterli veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, diş çürümesini önlemek ve aynı zamanda florozis riskini minimize etmek için florür alımının dengelenmesi önerilir. Bireylerin florür alımı, yaş, diyet ve mevcut florür kaynakları göz önünde bulundurularak kişiselleştirilmelidir. Diş sağlığı profesyonelleri, bireylerin ve ailelerin florür alımı konusunda bilinçli kararlar vermesine yardımcı olabilir.

Sodyum, Potasyum ve Klorürün

Sodyum, Potasyum ve Klorürün Vücuttaki Roller ve Elektrolit Dengesizliklerinin Etkileri

Sodyum, potasyum ve klorür, vücuttaki temel elektrolitler olup, hayati fizyolojik süreçlerde önemli roller oynarlar. Bu elektrolitler, hücre içi ve hücre dışı sıvıların hacim ve ozmolaritesinin, asit-baz dengesinin düzenlenmesi, sinir iletimi ve kas kasılmasının yanı sıra birçok diğer işlevin korunmasında kritik öneme sahiptir.

Sodyum, Potasyum ve Klorürün İşlevleri

 • Sodyum: Hücre dışı sıvıların ana katyonu olarak, sıvı hacmi ve osmotik basınç dengesini korumada, sinir iletiminde ve kas kasılmasında önemli bir rol oynar.
 • Potasyum: Hücre içi sıvıların başlıca katyonudur ve hücre içi sıvı hacmi, sinir iletimi, kas kasılması ve kalp ritminin düzenlenmesinde önemlidir.
 • Klorür: Hücre dışı sıvıların ana anyonu olup, asit-baz dengesinin sürdürülmesi, mide asit üretimi ve hücreler arası sıvı alışverişinde rol oynar.

Elektrolit Dengesizliklerinin Etkileri

 • Hiponatremi (Düşük Sodyum): Aşırı sıvı kaybı, uzun süreli ishal veya şiddetli terleme sonucu ortaya çıkar ve beyin ödemi, nöromüsküler hipereksitabilite, merkezi sinir sistemi işlev bozuklukları gibi belirtilere yol açabilir.
 • Hipokalemi (Düşük Potasyum): Gastrointestinal kayıplar nedeniyle gelişir ve kas güçsüzlüğü, kramplar, paralitik ileus ve kalp aritmileri ile karakterizedir.
 • Hipokloremi (Düşük Klorür): Uzun süreli kusma veya ishal gibi klorür açısından zengin sıvıların aşırı kaybından kaynaklanır ve metabolik alkaloz ile ilişkilendirilir.

Gereksinimler ve Öneriler

Sodyum, potasyum ve klorür için günlük alım gereksinimleri ve önerileri, denge çalışmaları, faktöriyel analiz ve biyokimyasal göstergeler temel alınarak belirlenir. Klorür alımı ve kaybı genellikle sodyum ile eşleştiğinden, klorür için önerilen alım miktarları da sodyuma paraleldir. Hem ABD Ulusal Araştırma Konseyi hem de Avrupa Komisyonu Gıda Bilimsel Komitesi, sağlıklı bireyler için sodyum, potasyum ve klorür alımı için önerilerde bulunmuştur.

Bu elektrolitlerin dengeli alımı, sağlıklı bir vücut fonksiyonunun sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir. Diyetten yeterli sodyum, potasyum ve klorür alımı, özellikle fiziksel aktivite sonrası veya sıcak iklim koşullarında önem kazanır. Elektrolit dengesizliklerinin önlenmesi ve yönetimi, genel sağlığın korunması için hayati önem taşır.

Bioetix Alkali Filtre ile İçme Suyunuzu Zenginleştirerek Sağlık ve Yaşam Kalitenizi Arttırabilirsiniz

Bioetix Alkali Filtre, içme suyuna temel mineraller ekleyerek alkali su üretimi sağlayan bir su arıtma çözümü olarak, içme suyunun besin değerini artırma ve halk sağlığını destekleme potansiyeline sahip bir ürün olarak değerlendirilebilir. İlk olarak incelenen içerikte vurgulanan, suyun kaya ve toprakla etkileşimi sonucu elde edilen doğal minerallerin önemi ve suyun pH değerinin sağlık üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Bioetix Alkali Filtre’nin sağlık ve yaşam kalitesine katkıda bulunabileceği sonucuna varılabilir.

İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri

İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri

Bu filtrenin sunmuş olduğu başlıca faydalar arasında vücuttaki asidik atıkların atılmasına yardımcı olması, kan basıncının dengelenmesi, enerji seviyesinin artırılması ve sindirim sisteminin düzenlenmesi yer alır. Bu faydalar, içme suyunun temel besin maddeleri ve kimyasal bileşenler üzerine yapılan analizin önemli bulgularıyla uyumlu olup, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli mineral ve elektrolit dengesinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Özellikle, suya kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum gibi temel alkali minerallerin eklenmesi, önceki analizde vurgulanan beslenme gereksinimleri ve önerileriyle uyumlu bir yaklaşım sunar. Bu minerallerin her biri, vücut fonksiyonları için kritik öneme sahip olup, eksiklikleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, magnezyum ve kalsiyum kemik sağlığı ve kas fonksiyonları için önemliyken, potasyum ve sodyum elektrolit dengesi ve sinir iletiminde kritik roller üstlenir.

Bioetix Alkali Filtre

Bu bağlamda, Bioetix Alkali Filtre, içme suyunun mineral içeriğini artırarak genel sağlık ve beslenme durumunu destekleyebilecek, dolayısıyla içme suyunun kalitesi ve bileşiminin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, sağlıklı bir yaşam için önerilebilecek bir üründür. Ancak, her bireyin sağlık durumu ve beslenme gereksinimleri farklı olduğundan, herhangi bir diyet veya sağlık programına başlamadan önce uzman bir sağlık profesyoneli ile danışılması önemlidir.

Kaynak: Direkt pdf indirme linki, 9241593989_eng.pdf (who.int) (İçme Suyundaki Besin Maddeleri) Nutrients in drinking-water (who.int)   Kaynak çeviri: İçme Suyundaki Temel Besin Maddeleri ve Kimyasal Bileşenler – GA Su Arıtma Cihazları (galiparduc.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir